Edukacije

#Naziv aktivnosti
1FIATA škola špedicije (14 modula)
2Upravljanje lancima nabavke (7 modula)
3Škola vanjskotrgovinskog poslovanja (3 modula)
4Škola ekonomske diplomatije (Modul 3)
5Škola ekonomske diplomatije (Modul 4)
6Seminar na temu prodaje
7B2B Marketing: Upravljanje ključnim kupcima
8Project Management Professional
9Leadership program
10Tarifiranje robe - uvoz i izvoz
11Kućno carinjenje i ovlašteni izvoznik
12Ostvarenje kontakta sa inostranim kupcima
13Odluke o nepreferencijalnom porijeklu robe i kontroli i nadzoru porijekla robe
14Upoznavanje privrednika sa Odlukom Zajedničkog odbora Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini
15Team building VTK BiH
16Praktikum – pretraživanje baza podataka i sudske prakse Suda Europske Unije
17Sloboda pružanja usluga – analiza slučajeva
18Sloboda poslovnog nastana – analiza slučajeva i primjena u poslovnoj praksi
19Zakon o finansijskom poslovanju FBiH i usklađenost sa Acquis-jem/Late Payment Directive/Direktiva o borbi protiv zakašnjenja u plaćanju
20Prevencija korupcije u privatnom sektoru
21Lična efikasnost – alati upravljanja vremenom
22Životni ciklusi preduzeća
23Rad sa zaposlenima/Vještine rukovođenja
24Vještine vođenja timova i donošenje odluka
25Normiranje vremena izrade proizvoda i kalkulacija cijene koštanja proizvoda
26Principi restrukutiranja za SME
27Efikasna usmena i pisana komunikacija u poslovnom svijetu
28Interio (Sajam)
29Arbitražno rješavanje sporova (4 seminara)
30Finansijsko upravljanje, investicijsko planiranje i upravljanje troškovima u praksi
31Upravljanje promjenama u praksi
32Biznis škola
33EU standardi u industriji-novi standardi; izmjene i dopune postojećih
34Izvoz industrijskih proizvoda na tržište EU
35Sigurnost informacija
36Korporativno upravljanje
37Horizon Europe/Horizon 2020-SME instrument
38Škola "Priprema projekata za EU fondove"
39Škola "Digitalni marketing"
40Upravljanje rizikom
41Pristup finansijama za MSP (EU)
42Kaizen/Lean/Six Sigma
43Informacione tehnologije u proizvodnji
44Intelektualno vlasništvo
45Dualno obrazovanje
46Webinar (pilot projekat)
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.