UPUTSTVO ZA SLANJE RADOVA

Časopis „Infokom‐Science“ Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine objavljuje naučne i stručne radove, prikaze i prijevode iz oblasti ekonomskih nauka i radove studenata. Radovi podliježu anonimnoj recenziji i kategoriziraju se odlukom Redakcije i na prijedlog recenzenata u jednu od sljedećih kategorija:

 • originalni naučni članak ‐ sadrži neobjavljene rezultate izvornih naučnih istraživanja
 • pregledni naučni članak ‐ sadrži sažet i kritičan prikaz jedne oblasti, sa detaljnim pregledom literature, iz kojeg je vidljiv doprinos autora toj oblasti
 • stručni članak ‐ sadrži korisne stručne priloge

U slučaju da je broj pozitivno recenziranih radova veći od broja radova predviđenih za objavljivanje, objavljuju se radovi koji su imali najbolje recenzije i oni radovi koji su svrstani u višu kategoriju. To znači da će prednost prilikom objavljivanja imati originalni naučni članci, nakon toga pregledni naučni članci, a zatim stručni članci.
U časopisu mogu biti objavljeni i:

 • prijevodi značajnih aktuelnih članaka i radova čiji obim je do 16 stranica;
 • prikazi knjiga, raznih publikacija i konferencija napisani kao kritičke recenzije maksimalnog obima od 4 stranice;
 • radovi studenata

Radovi poslani Redakciji trebaju biti formatirani na sljedeći način:

 • Maksimalan obim rada je 16 strana (autorski arak ili oko 35.000 znakova) uključujući i tabele, grafikone, fusnote i spisak korištene literature.
 • Maksimalan obim rada studenta je 10 strana (autorski arak ili oko 22.000 znakova) uključujući i tabele, grafikone, fusnote i spisak korištene literature.
 • Margine: lijeva margina: 2,5 cm; desna margina 2,5 cm, gornja margina 2,5 cm i donja margina
  2,5 cm formata A‐4.
 • Na radu koji se šalje za objavu u word‐ovom dokumentu, autori ne trebaju navoditi svoje ime. Takođe, sa rada koji šalju za objavu opcijom Properties su dužni ukloniti svoje ime i/ili ime onog ko je kreirao rad koji dostavljaju za objavu. To znači da prilikom upload‐a članka za objavu, na samom članku autori ne smiju ostavljati lične podatake ili bilo koje druge znakove koji bi recenzentima mogli sugerisati o kojem autoru je riječ.
 • Svoje podatke: ime, prezime,zvanje, adresu, mail adresu, kontakt telefon isl. autori će ostaviti prilikom slanja na e‐mail
 • U sredini stranice, velikim slovima precizan naslov rada (TNR, 14, bold).

Ispod naslova, dva proreda niže se prilaže rezime/abstrakt (TNR, 11) u kojem se na 10 do 15 redaka (100‐150 riječi) iznosi cilj rada, metodologija, rezultati i zaključak. REZIME: Ovaj rad ….

 • Ispod rezimea, jedan prored niže se navodi pet ključnih riječi (TNR, 11). Ključne riječi: riječ 1, riječ 2, …riječ 5.

Ispod rezimea i ključnih riječi se navodi JEL klasifikacija rada. JEL klasifikacija se navodi prema: http://www.econlit.org/subject_descriptors.html.

1. UVOD (TNR, 12, bold), tekst TNR 12, dva proreda poslije Ključnih riječi.
2. Glavni naslovi u radu trebaju biti TNR 12, velikim slovima, bold, poravnato prema lijevoj margini. Između naslova u radu jedan prazan red. Glavne naslove označiti rednim brojem 1.; 2., itd.
3. Podnaslovi, drugi nivo, TNR 12, bold, poravnato prema lijevoj margini.
4. Podnaslovi, treći nivo, TNR 12, poravnato prema lijevoj margini.
5. ZAKLJUČAK (TNR, 12, bold), tekst TNR 12.
6. Tekst rada treba da bude TNR, 12, justified.
7. Rad treba biti napisan na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili engleskom jeziku.
8. Napomene u tekstu se stavljaju u fusnote na odgovarajućoj stranici.

Grafici i tabele ne mogu biti skenirane, niti kopirane. Moraju se priložiti orginalno urađeni grafici i
tabele.
Slike, grafike i tabele u radu numerisati na sljedeći način. Na primjer: TABELA 1: NAZIV TABELE, GRAFIKA ILI SLIKE SE STAVLJA IZNAD, TNR 11, NORMAL, DVA SLOBODNA REDA IZMEĐU TABELA I TEKSTA.

Za navođenje literature i referenciranje u tekstu članka koristi se APA stil http://www.apastyle.org/
(Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition , 2009)
Popis literature na kraju teksta sadrži samo citirane izvore.
Bibliografske jedinice u literaturi navode se u originalu i ne prevode se. Literatura na kraju teksta
navodi se po abecedi prezimena prvog autora na radu.

Knjige:
Zelenika, R. (2011). Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela (5. izd.).
Rijeka: Ekonomski Fakultet.

Članci u časopisu:
Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja) Naslov članka: podnaslov. Naslov časopisa, Oznaka
sveska/godišta/volumena (broj), str. od‐do.

Članci u Zborniku:
Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja) Naslov rada: podnaslov. U: Prezime, inicijal(i) urednika,
ur. Naslov zbornika: podnaslov. Mjesto izdavanja: Izdavač, str. od‐do.

(ukoliko je rad pisan na bosanskom, hrvatskom ili srpskom) ili na jednom od navedenih jezika ukoliko je rad pisan na engleskom jeziku i
ABSTRACT: (TNR 11)
Na kraju rada, jedan prored poslije spiska korištene literature, prilažu se naslov rada, abstrakt i ključne riječi na engleskom, ukoliko je rad napisan na jednom od tri gore navedena jezika, ili ukoliko je rad napisan na engleskom rezime treba biti na jednom od jezika bosanskohercegovačkog područja.

Način slanja radova

 • Rad ne smije biti već objavljen ili poslan drugom izdavaču na objavljivanje
 • Rad (Word format) se šalje Redakciji putem e‐maila casopis@komorabih.ba
 • Na primjerku rada koji se dostavlja za objavu ne treba stavljati ime autora
 • Prihvatanjem članka za objavu, autor se obavezuje da isti članak ne objavljuje u drugom časopisu.
 • Autor dobija jedan primjerak časopisa u kojem je njegov rad objavljen.

Na recenzije će biti upućeni samo oni radovi koji su napisani u skladu sa gore navedenim uputama. Za recenzente radovi su anonimni a svaki rad će biti upućen na dvostruku recenziju nakon čega se objavljuju oni radovi koji dobiju najbolje recenzije.

Autori preuzimaju odgovornost za jezičku i pravopisnu ispravnost svojih tekstova prilikom konačne dostave priloga.

Za autentičnost radova odgovaraju sami autori. Autori odobravaju objavljivanje svojih
radova u otvorenom pristupu na Web stranici časopisa

Radovi se predaju putem e‐maila: infokomscience@komorabih.ba

Svi detalji u vezi dostavljanja radova, kao i uputstva za autore će biti dostupni putem linka: https://infokomscience.komorabih.ba